Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Ý TƯỞNG KINH DOANH 

(1) Việc quyết định sử dụng thông tin, ý tưởng nào để kinh doanh hoàn toàn là lựa chọn của quý khách, và phải  phù hợp với quy định của pháp luật tại địa phương bạn triển khai kinh doanh. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc  sử dụng này của quý khách.

(2) Quý khách có thể tải xuống các tài liệu  để tự sử dụng cho cá nhân của quý khách. Quý khách có thể giới thiệu, trích dẫn tóm tắt các bài viết, đặt đường dẫn liên kết đến RA.com.vn nhưng vui lòng không xuất bản lại dưới mọi hình thức. 

CHI TIẾT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

    Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, quý khách đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào. Các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật vào chính mục này. Quý khách đồng thời cũng phải tuân thủ bất kỳ sửa đổi nào nói trên. 

GIẢI TRỪ TRÁCH NHIỆM

    Chúng tôi sử dụng dịch vụ google sites của Google để xây dựng website này nhằm hạn chế bớt các rủi ro về bảo mật nhưng không bảo đảm sẽ tuyệt đối an toàn. Chúng tôi  không bảo đảm rằng các chức năng trên trang thông tin điện tử này sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi, hoặc các lỗi này sẽ được khắc phục, hoặc trang thông tin điện tử này hay máy chủ của trang thông tin điện tử này sẽ không có vi-rút hay các phần tử có hại khác.

    Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về khả năng thương mại, sự phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào, tính đúng đắn, chính xác, tin cậy hay bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các thông tin, tài liệu trên trang thông tin điện tử này. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo về sự chính xác về nội dung của trang thông tin điện tử này và trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng, hay không thể sử dụng các tài liệu hay thông tin trên trang thông tin điện tử này.

    Trang thông tin điện tử này có thể được kết nối với những trang thông tin điện tử khác. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về việc có thể kết nối được với những trang thông tin đó, cũng như sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc đảm bảo tính chính xác của các nội dung được đăng tải trên các thông tin điện tử đó.  Quý khách theo đây xác nhận và đồng ý rằng Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm đối với việc Quý khách kết nối vào các trang thông tin đó.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

    Trừ trường hợp được cho phép một cách rõ ràng tại trang thông tin điện tử này, không ai được phép sao chụp, tái chế, xuất bản lại, tải lên, gửi đi, chuyển hay phân phát bất cứ tài liệu nào từ trang thông tin điện tử này. Quý khách có thể tải xuống các tài liệu  để tự sử dụng cho cá nhân của quý khách, với điều kiện phải  giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các tài liệu đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào về việc sử dụng các tài liệu trên trang thông tin điện tử này của quý khách sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

    Tất cả hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, logo, biểu tượng... là tài sản thuộc sở hữu của RA.com.vn. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nội dung nào có trên trang thông tin điện tử này phải có sự đồng ý từ RA.com.vn, trừ việc sử dụng đã được cho phép một cách rõ ràng tại trang thông tin điện tử này.

    RA.com.vn